Upravit stránku

LEGISLATIVA ČR

Nové vyhlášené předpisy:

Vyhláška č. 13/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Nové účinné předpisy:

Vyhláška č. 334/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 353/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 354/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele, ve znění vyhlášky č. 179/2012 Sb.
Zákon č. 359/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 458/2022 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
Zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Připravovaná legislativa ČR

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

Cíle návrhu:

Cílem nové právní úpravy je dosažení stavu, aby uplatňování vnitrostátních právních předpisů o hospodářské soutěži vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž na dohody, rozhodnutí sdružení podniků nebo jednání ve vzájemné shodě, které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy, nevedlo k výsledku jinému, než je výsledek, jehož by vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž dosáhly na základě práva Evropské Unie podle článku 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1/2003.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7364188.htm

 

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Cíle návrhu:

Cílem návrhu je zavedení zákazu prodeje nikotinových sáčků osobám mladším 18 let včetně úpravy prodeje tohoto výrobku způsobem obdobným způsobu, jakým jsou řešeny tabákové výrobky, elektronické cigarety a bylinné výrobky určené ke kouření, a s využitím stávajících kontrolních orgánů a zaužívané správní praxe. Důvodem užití zákona o ochraně zdraví je komplex systémových opatření zaměřených na ochranu zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek ve smyslu snížení jejich nabídky a poptávky či snížení rizik souvisejících s jejich užíváním.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7457766.htm

 

Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Cíle návrhu:

Návrh zakotvuje následují právní úpravu: rozsah a způsob vedení evidence vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem a ohlašování údajů z této evidence, minimální rozsah a způsob vedení osvětové činnosti výrobce a její zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů, rozsah údajů o zpětně odebraných odpadních lovných zařízeních obsahujících plast vedených a ohlašovaných výrobcem lovných zařízení, formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému, rozsah a způsob vedení evidencí provozovatelem kolektivního systému, obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o vybraných plastových výrobcích provozovatele kolektivního systému, ověření správnosti a úplnosti údajů o množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh a vykázaných provozovateli kolektivního systému jednotlivými výrobci.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7442115.htm

 

LEGISLATIVA EU

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU za měsíc leden.

Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1 ze dne 21. prosince 2022, kterým se schvalují nepodstatné změny specifikace produktu pro název zapsaný v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Salers“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/107 ze dne 9. ledna 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Châtaigne des Cévennes“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/108 ze dne 9. ledna 2023, kterým se schvalují nepodstatné změny specifikace produktu pro název zapsaný do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Pitina“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/120 ze dne 11. ledna 2023 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Луканка Троянска/Lukanka Troyanska“/„Троянска луканка/Troyanska lukanka“ (ZTS))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/184 ze dne 23. ledna 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Ciliegia di Bracigliano“ (CHZO))

Limity reziduí

Nařízení Komise (EU) 2023/128 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí benalaxylu, bromoxynilu, chlorsulfuronu, epoxikonazolu a fenamifosu v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/129 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, prosulfokarb, sedaxan a valifenalát v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/147 ze dne 20. ledna 2023, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyromazin, topramezon a triflumizol v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/163 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí DDT a oxathiapiprolinu v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/173 ze dne 26. ledna 2023, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-karboxamid (PAM), cykloxydim , cyflumetofen, cyfluthrin, metobromuron a penthiopyrad v nebo na některých produktech (Text s významem pro EHP)

Mezinárodní vztahy

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 211-213/2019 ze dne 27. září 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a fytosanitární záležitosti) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/16-18]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 219-224/2019 ze dne 27. září 2019, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/24-29]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 248/2019 ze dne 25. října 2019, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské záležitosti) Dohody o EHP [2023/71]
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/106 ze dne 11. ledna 2023, kterým se stanoví orientační příděly podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a na mléko do škol na období od 1. srpna 2023 do 31. července 2029

Nové potraviny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2023/4 ze dne 3. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení houbového prášku vitamínu D2 na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2023/5 ze dne 3. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení částečně odtučněného prášku Acheta domesticus (cvrček domácí) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2023/6 ze dne 3. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení hrachového a rýžového proteinu fermentovaného myceliem Lentinula edodes (houba Shiitake) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2023/7 ze dne 3. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení lakto -N- tetraózy vyrobené odvozenými kmeny Escherichia coli BL21(DE3) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2023/52 ze dne 4. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení 3-fukosyllaktózy vyrobené odvozeným kmenem Escherichia coli BL21(DE3) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2023/58 ze dne 5. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení zmrazené, pastovité, sušené a práškové formy Alphitobius diaperinus larvae (moučný červ) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2023/65 ze dne 6. ledna 2023, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, kterým se stanoví unijní seznam nových potravin, prováděcí nařízení (EU) 2018/1648 povolující uvedení xylo-oligosacharidů na trh jako nové potraviny, prováděcí nařízení (EU) 2019/1686, kterým se povoluje rozšíření používání izolátu základního syrovátkového proteinu z hovězího mléka jako nové potraviny a prováděcí nařízení (EU) 2021/96, kterým se povoluje uvedení sodné soli 3'-sialyllaktózy na trh jako nové potraviny (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2023/113 ze dne 16. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení na trh sodné soli 3′-sialyllaktózy vyrobené odvozenými kmeny Escherichia coli BL21(DE3) jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Bezpečnost potravin

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2023/157 ze dne 23. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2266, pokud jde o odkaz na certifikát a vlastní certifikaci nezávislých malých výrobců alkoholických nápojů v elektronickém zjednodušeném správním dokumentu
Směrnice Komise (EU) č. 2023/175 ze dne 26. ledna 2023, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES, pokud jde o 2-methyloxolan (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE LEDNA

Přístup SZPI k posuzování zaměnitelnosti složek potraviny glukózo-fruktózový /fruktózo-glukózový sirup a řepný cukr
autor: SZPI

Přístup SZPI k posuzování zaměnitelnosti složek potraviny glukózo-fruktózový / fruktózoglukózový sirup a řepný cukr u totožných potravin v rámci hodnocení dvojí kvality potravin.

Celý článek zde

 

Závad zjištěných u prodejců vánočních kaprů loni meziročně ubylo
autor: SVS

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) v závěru loňského roku zkontrolovali takřka 760 prodejců vánočních kaprů v celé České republice. Závadu zjistili ve 2,2 % případů, což bylo ve srovnání s rokem 2021 meziročně méně. Mezi nejčastější nedostatky patřily prohřešky proti hygieně při prodeji. V několika případech bylo zjištěno porušení zásad welfare a nenahlášení prodejního místa SVS.

Celý článek zde

 

Kontroly opět potvrdily vysokou kvalitu potravin oceněných značkami KLASA, Regionální potravina a vyrobených podle české cechovní normy
autor: SZPI

Potravinářská inspekce pravidelně uskutečňuje kontrolní akce se zaměřením na potraviny oceněné značkami KLASA a Regionální potravina a nově také na potraviny s deklarací „Vyrobeno podle české cechovní normy“. Výsledky za rok 2022 potvrdily, obdobně jako v minulých letech, jejich velmi vysokou jakost a bezpečnost. Z hlediska zjištění SZPI se jedná o jednu z nejméně problematických kategorií potravin.

Celý článek zde

 

Někdy nezákonné označování alternativních výrobků rostlinného původu
autor: SZPI

Ministerstvo zemědělství České republiky a Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozorňují na nutnost dodržování požadavků právních předpisů v oblasti označování potravin v souvislosti s nežádoucím označováním rostlinných výrobků názvy vyhrazenými pro mléko a mléčné výrobky.

Celý článek zde

 

V České republice byla po dvou letech potvrzena infekční nákaza v chovu pstruhů
autor: SZPI

V České republice bylo po dvou letech zaznamenáno ohnisko nebezpečné nákazy lososovitých ryb virové hemoragické septikémie (VHS). Nachází se v chovu pstruhů duhových na hospodářství Tylov na Bruntálsku.

Celý článek zde

 

Potravinářská inspekce zjistila klamání o obsahu masa u guláše v konzervě
autor: SZPI

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) se pravidelně věnují kontrolám jakosti potravin v tržní síti a aktuálně zakázali šarži Maďarského guláše v konzervě s obsahem masa o 12,2 % nižším, než bylo uvedeno na etiketě.

Celý článek zde

 

Stanovisko MZe (SZPI a SVS) ve věci označování rostlinných potravin názvy živočišných produktů ke dni 1. 2. 2023
autor: SZPI
Ministr zemědělství Nekula chce, aby řetězce vysvětlily, proč prodávají cukr tak draze. Vysoké obchodní přirážky jsou podle ministra nemorální
autor: Ministerstvo zemědělství 

Cena cukru v obchodech stále roste. Od loňského září do prosince vzrostla o 77 %. Vliv na to mají nejen drahé energie, ale také vysoké obchodní přirážky supermarketů. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) proto obchodní řetězce vyzval dopisem, aby vysvětlily vysoké ceny cukru na pultech obchodů.

Celý článek zde 

TESTY

Test toustového chleba 2023
autor: dTest

Snad každý majitel toustovače se zavázal k tomu koupit čas od času toustový chléb. Bez něj totiž svůj přístroj nemůže dokonale využít. O kvalitě toustovačů jsme referovali už mnohokrát, na pečivo pro ně došlo nyní. Abychom vám dodali co nejvíce informací, otestovali jsme všechny běžné typy toustových chlebů: světlé, máslové a celozrnné. Vcelku jim není příliš co vytýkat, ale narazili jsme na zajímavou záhadu.

Celý článek zde

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ

ANALÝZA: Vliv kvality stravování na zdraví dětí a mladistvých
autor: SOCR ČR
Přehled právních předpisů a změn pro podnikatele
autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Do Prahy se vrací turisté, hotely jsou téměř plné. Jejich provozovatelé věští dobrou sezonu
zdroj: newstream.cz

Turistický ruch v Praze ožil a pomalu se vrací na předpandemickou úroveň. Lepší, než jsme čekali, komentují obsazenost hoteliéři.

Celý článek zde

 

V kontrolách provozoven stravovacích služeb pražští hygienici nepolevili ani v posledním měsíci loňského roku
autor: HSHMP

V době, kdy se většina lidí věnovala nasávání předvánoční atmosféry a nakupování vánočních dárků, tak pražští hygienici, v zájmu prevence a ochrany zdraví konzumentů, pokračovali v pravidelných kontrolách provozoven poskytujících stravovací služby. V prosinci 2022 zavítali do hned 85 takových podniků. Bohužel ani v tomto měsíci kontrolní nálezy v některých případech zásadám správné hygienické praxe neodpovídaly. Hygienická stanice hlavního města Prahy proto musela za zjištěná pochybení přistoupit k udělení devatenácti finančních sankcí v celkové částce 136 000 korun.

Celý článek zde

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti