Upravit stránku

Nové vyhlášené předpisy

Zákon č. 167/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Vyhláška č. 176/2023 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
Vyhláška č. 187/2023 Sb., o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny

Nové účinné předpisy

Nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína

Připravovaná legislativa ČR

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Cíle návrhu:

Novela transponuje směrnici 2020/2184, která upravuje bezpečnost pitné vody. Většina požadavků této směrnice již byla implementována do současných právních předpisů na základě původní směrnice 98/83/ES. Nové požadavky zahrnují komplexní přístup k bezpečnosti vody a posuzování a řízení rizik ve všech fázích zásobovacího řetězce. Novela zákona č. 258/2002 Sb. také stanoví povinnost vypracování posouzení rizik domovních rozvodných systémů vody pro provozovatele prioritních prostorů. Navrhovaný právní předpis upravuje limity nově sledovaných ukazatelů, včetně bisfenolu A, halogenoctových kyselin a sumy látek typu PFAS. U některých stávajících ukazatelů dochází ke zpřísnění limitů, zatímco u jiných ke zmírnění.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7688751.htm

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

Cíle návrhu:

Cílem nové právní úpravy je dosažení stavu, aby uplatňování vnitrostátních právních předpisů o hospodářské soutěži vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž na dohody, rozhodnutí sdružení podniků nebo jednání ve vzájemné shodě, které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy, nevedlo k výsledku jinému, než je výsledek, jehož by vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž dosáhly na základě práva Evropské Unie podle článku 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1/2003. Některé navrhované změny s transpozicí přímo nesouvisejí a jsou odůvodněny dosavadní aplikační praxí. Jedná se zejména o problematiku narovnání, zpřístupnění informací obsažených ve správním spise, utajení identity podatele podnětu, možnosti využití záznamů telekomunikačního provozu a záznamů sledování, společné a nerozdílné odpovědnosti za přestupek více osob, které tvoří jednoho soutěžitele, úpravu přestupků.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7364188.htm

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o tabákových výrobcích

Cíle návrhu:

Cílem návrhu je návaznosti na evropskou legislativu zavést, pro tabákové výrobky s charakteristickou příchutí nebo s aromaty v jakékoli z jejich složek nebo mající určité technické prvky i na zahřívané tabákové výrobky, definice jednotlivých typů ověřovacích elementů (zjevné, poloskryté, skryté), stanovit způsob označení tabákových výrobků bezpečnostním prvkem, způsob vytištění nebo upevnění bezpečnostního prvku, umožnění identifikaci a ověření pravosti jednotlivých jednotkových balení tabákových výrobků a předpoklady nezávislosti poskytovatele ověřovacích elementů, upravit požadavky na označování zahřívaných tabákových výrobků obecným varováním a textovým varováním a sjednotit termín pro oznámení údajů týkajících se objemů prodeje podle značky a typu při uvádění tabákových a nových tabákových výrobků na trh.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7698025.htm

 

LEGISLATIVA EU

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU za měsíc červen.

Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1063 ze dne 26. května 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Suruç Narı“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1064 ze dne 26. května 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Haricot de Soissons“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1121 ze dne 1. června 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Nordhessische Ahle Wurscht / Nordhessische Ahle Worscht“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1130 ze dne 2. června 2023, kterým se schvalují nepodstatné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Moutarde de Bourgogne“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1150 ze dne 6. června 2023, kterým se schvalují nepodstatné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Pimentón de Murcia“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1151 ze dne 6. června 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Çağlayancerit Cevizi“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1158 ze dne 7. června 2023, kterým se schvaluje nevýznamná změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („PESCA e Nettarina di Romagna“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1166 ze dne 9. června 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Gemlik Zeytini“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1179 ze dne 12. června 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Bohusläns blåmusslor“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1186 ze dne 13. června 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Kullings kalvdans“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1220 ze dne 16. června 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Lesachtaler Brot“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1221 ze dne 19. června 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Pită de Pecica“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1222 ze dne 19. června 2023, kterým se schvalují nemenší změny specifikace produktu pro název zapsaný do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Strachitunt“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1223 ze dne 19. června 2023, kterým se schvalují nemenší změny specifikace produktu pro chráněné zeměpisné označení „Carota dell'Altopiano del Fucino“ (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1224 ze dne 19. června 2023, kterým se schvalují nemenší změny specifikace produktu pro název zapsaný do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Riviera Ligure“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1308 ze dne 21. června 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Novigradska dagnja“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1325 ze dne 23. června 2023, kterým se schvalují změny specifikace pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení („Extremadura“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1326 ze dne 23. června 2023, kterým se schvalují změny specifikace pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení („Balaton / Balatoni“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1327 ze dne 23. června 2023 o udělení ochrany podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 o názvu „Canelli“ (CHOP)

Limity reziduí

Nařízení Komise (EU) 2023/1068 ze dne 1. června 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí kyantraniliprolu v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/1069 ze dne 1. června 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bixafen, cyprodinil, fenhexamid, fenpicoxamid, fenpyroximat, flutianil, isoxaflutol, mandipropamid, methoxyfenozid a spinetoram v určitých produktech nebo na nich (Text s významem pro EHP)

Mezinárodní vztahy

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1131 ze dne 5. června 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 292 a 293/2022 ze dne 9. prosince 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/1234, 1235]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 295, 296, 298, 300-302/2022 ze dne 9. prosince 2022, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/1237, 1238, 1240, 1242-1244]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1328 ze dne 28. června 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o stanovení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin

Bezpečnost potravin

Nařízení Komise (EU) 2023/1065 ze dne 1. června 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o nikotinamid ribosidchlorid přidávaný do potravin (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/1101 ze dne 6. června 2023, kterým se odmítá schválit zdravotní tvrzení při označování potravin a odkazující na vývoj a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/1141 ze dne 1. června 2023, kterým se odmítají povolit některá zdravotní tvrzení při označování potravin, jiná než ta, která odkazují na snížení rizika onemocnění a na vývoj a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/1329 ze dne 29. června 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití polyglycerolpolyricinoleátu (E 476), a příloha nařízení Komise ( EU) č. 231/2012, pokud jde o specifikace pro glycerol (E 422), polyglycerolové estery mastných kyselin (E 475) a polyglycerolpolyricinoleát (E 476) (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE ČERVNA

Stanovení nebezpečného výrobku: jednorázová elektronická cigareta zn. ELFBAR BC5000 ENERGY, 13 ml, 20 mg/ml Nicotine, 5000 puffs, EAN kód: 6975207754237
autor: HSHMP
Sezóna jahod začala, každý Čech jich ročně sní 2,5 kilogramu
autor: Ministerstvo zemědělství

V těchto dnech začíná sklizeň jahod a s ní i možnost jejich samosběru. Jde o skvělou příležitost, jak si levněji opatřit kvalitní české jahody. Samosběr je v ČR velmi oblíbený a často využívaný, sklízí se tak asi 90 % ploch jahodových polí. Není proto problém s pracovní silou jako u sklizní jiných druhů ovoce. Podle prvních odhadů by letošní úroda mohla být průměrná, záleží ale na počasí.

Celý článek zde

 

Potravinářská inspekce zakázala čtyři šarže falšovaného vína ze zahraničí
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v rámci průběžných intenzivních kontrol kvality a bezpečnosti zjistila v tržní síti čtyři šarže bílého vína, u nichž laboratorní rozbor v akreditované laboratoři SZPI v Brně potvrdil falšování nepovoleným přídavkem syntetického aroma.

Celý článek zde

 

Rumunská dodávka vezla po D1 150 kg nevyhovujících mléčných výrobků
autor: SVS

Veterinární inspektoři z Kraje Vysočina při společné kontrole s Celním úřadem odhalili na dálnici D1 v blízkosti Jihlavy dodávku řízenou občanem Rumunska. Ten vezl ze své vlasti do Německa více než 150 kilogramů mléčných výrobků bez jakéhokoli označení a odpovídající dokumentace. Inspektoři zásilku zabavili a nechali ji zlikvidovat v asanačním podniku. Se zahraničním přepravcem bude zahájeno správní řízení o pokutě. Za porušení zákona o potravinách mu hrozí pokuta až 50 mil Kč.

Celý článek zde

 

Ceny potravin se stabilizují a pomáhají snižovat celkovou inflaci
autor: Ministerstvo zemědělství

Meziroční růst spotřebitelských cen klesá již několikátý měsíc za sebou. Platí to i u potravin, zatímco v lednu bylo meziroční zdražení potravin téměř 25 %, v květnu se snížilo na 14,5 %. Na celkové inflaci se ještě na začátku roku potraviny podílely 4,4 %, v květnu to už bylo 2,7 %.

Celý článek zde

 

V hotelu s výskytem zdravotních potíží u ubytovaných hostů předběžně potvrzen výskyt salmonely
autor: HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy se stále zabývá šetřením případu v pražském hotelu v Bečvářově ulici v Praze 10, kde byly 6. června hlášeny zažívací potíže u několika ubytovaných hostů. Na místě hosty ošetřovala Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy. Pět osob záchranáři dopravili k dalšímu ošetření do lůžkového zdravotnického zařízení.

Celý článek zde

 

Francouzský úřad ANSES podporuje zlepšení informovanosti spotřebitelů o rostlinných doplňcích stravy
autor: ANSES

Velké množství doplňků stravy obsahuje rostliny, zejména léčivé, které mohou představovat zdravotní riziko kvůli možným interakcím s léčivy nebo zdravotním kontraindikacím. Spotřebitelé však nemusí být o těchto rizicích informováni. Aby se těmto nežádoucím účinkům předešlo, zveřejnil úřad ANSES své stanovisko a poskytl zdravotnickým pracovníkům nástroj, který jim pomůže lépe informovat své pacienty o 118 léčivých rostlinách používaných v doplňcích stravy.

Celý článek zde

 

ÚKZÚZ připomíná podmínky ošetření dřevěných obalů při vývozu do USA
autor: ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský upozorňuje všechny vývozce zboží prostřednictvím dřevěných obalů do USA, ale i výrobce dřevěných obalů, na nutnost plnění všech rostlinolékařských požadavků stanovených pro mezinárodní obchod. Z důvodu častých vrácení zásilek z USA v poslední době zároveň připomíná jednotlivá konkrétní opatření pro vývoz.

Celý článek zde

 

Pravidla pro dovoz živočišných produktů pro osobní spotřebu
autor: SVS

Před nadcházejícím období letních dovolených Státní veterinární správa připomíná, jaká pravidla platí pro dovoz produktů živočišného původu určených pro osobní spotřebu ze zemí mimo Evropskou unii (třetích zemí). Pro dovoz produktů živočišného původu včetně směsných produktů uplatňuje EU harmonizovaný přístup. Do EU tak není možné dovážet pro osobní spotřebu maso, masné výrobky, salámy, šunky, klobásy a rovněž mléko, mléčné výrobky, máslo, sýry či jogurty.

Celý článek zde

 

Potravinářská inspekce upozorňuje spotřebitele a provozovatele na zneužívání chráněného názvu „Prosecco“
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce upozorňuje spotřebitele a provozovatele na výskyt klamavého nabízení perlivého vína (též frizzante), a to – vědomě nebo nevědomě – zneužitím chráněného názvu „Prosecco“ ze strany některých provozovatelů (restaurace, bary, stánky, vinotéky, vinárny apod.).

Celý článek zde

 

SZÚ: Informace ke sladidlu aspartam
autor: Centrum zdraví, výživy a potravin SZÚ

Informace Centra zdraví, výživy a potravin Státního zdravotního ústavu k aktuálně diskutovanému sladidlu aspartam.

Celý článek zde

 

Porušení legislativy při přepravě a prodeji potravin v areálu SAPA
autor: SVS

Inspektoři Státní veterinární správy při společné kontrole s Policií ČR, Celní správou a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí v pražském areálu SAPA odhalili dvě vozidla přepravující v nevhodných podmínkách více než 100 kg potravin živočišného původu. Na problémy s předpisy narazili také při kontrole dvou prodejen v areálu.

Celý článek zde

 

TESTY

Test špekáčků 2023
autor: dTest

Každý rok se výrobci snaží pro grilovací sezónu připravit něco nového. Přesto se v popředí zájmu spotřebitelů stále drží tradiční špekáčky. Těmi jsme se zabývali naposledy v roce 2014, proto přišel čas podívat se na ně znovu. Letošní test přinesl velmi dobré zprávy. Oproti minulému testu se kvalita špekáčků zlepšila a výrazně ubylo zásadních problémů.

Celý článek zde

 

Velký test bílých grilovacích klobás
autor: blesk.cz

Dobrá zpráva v testu grilovacích klobás: Jsou kvalitnější než dříve! Které vybrat?

Celý článek zde

 

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ

Státní dozor v oblasti společného stravování a základní povinnosti PPP
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) vykonává dozor u provozovatelů potravinářských podniků v oblasti společného stravování od 1. ledna 2015. Kompetence pro kontrolu dodržování povinností PPP jsou definovány v § 16 zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích.

Celý článek zde

 

Jen bezpečné potraviny jsou pro nás dobré
autor: Zdenka Macháčková

Potravinové předpisy zachraňují životy – to je motto letošního ročníku Mezinárodního dne bezpečnosti potravin. Ten každoročně připadá na 7. června. Chcete se o bezpečnosti potravin dozvědět více? Rádi byste na toto téma upozornili i své strávníky? Následující řádky vám s tím pomohou.

Celý článek zde

 

‚Je znát, že zájem o meníčka klesl.‘ Lidé si stále častěji nosí obědy z domu, ohrožuje to venkovské podniky
zdroj: irozhlas.cz

Zaměstnanců, kteří si do práce nosí své vlastní jídlo z domova, přibývá. Podle nedávného průzkumu agentury STEM/MARK pro stravenkovou společnost vzrostl počet strávníků domácího jídla meziročně ze 45 procent na 49 procent. Do práce si nosí jídlo v krabičkách i lidé na Vysočině.

Celý článek zde

 

Jak motivovat zaměstnance k práci
autor: Mgr. Jiří Vlček, DiS.

Řešíte s některými zaměstnanci stále dokola, že neodvádí pořádnou práci? Ale výsledek stále nikde? Problém se může skrývat ve zdánlivě nepodstatných věcech, které však naopak hrají zcela zásadní roli. Mají totiž rozhodující vliv na motivaci vašich spolupracovníků, na jejich chuti do práce. Odhalte je s námi.

Celý článek zde

 

Tradiční česká hospoda jako ohrožený druh. Zavírají po stovkách
autor: Kateřina Mahdalová, Michal Škop

Oproti době před pěti lety z mapy Česka zmizelo dva tisíce hospod a restaurací. Je to pět procent z celkového počtu zhruba 40 tisíc. Nejčastěji jde o restaurace s tradiční českou kuchyní, o kterou výrazně opadá zájem.

Celý článek zde

 

Konkurují školní jídelny restauracím?
autor: Ing. Vladimír Bureš

Ceny jídel prudce vzrostly a restauracím ubylo hostů. Podle hospodských prý strávníci zamířili do školních jídelen, které považují za nekalou konkurenci. Je tomu skutečně tak? Co dělat, když přijde rozzlobený restauratér za starostou a žádá zrušení doplňkové činnosti v jídelně?

Celý článek zde

 

Dozor hygieniků v pražských stravovacích zařízeních je nadále zapotřebí, ukazují výsledky dubnových a květnových kontrol
zdroj: HSHMP

V průběhu letošního dubna a května provedla Hygienická stanice hlavního města Prahy celkem 572 kontrol v pražských podnicích poskytujících stravovací služby. Za zjištěné závažnější nedostatky HSHMP udělila 65 finančních sankcí v souhrnné částce 274 800 korun.

Celý článek zde

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti