Upravit stránku

LEGISLATIVA ČR

Nové vyhlášené předpisy

Nařízení vlády č. 176/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Připravovaná legislativa ČR

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, a další související zákony

Cíle návrhu:

Novela veterinárního zákona reviduje právní úpravu a implementuje nová nařízení Evropské unie. Novela se zaměřuje na několik oblastí včetně veterinární hygieny, zdraví zvířat a kontroly dovozu, tranzitu a vývozu kontrolovaného zboží.

Veterinární hygiena: Změny směřují k zjednodušení a vyjasnění právní úpravy týkající se vedlejších živočišných produktů, monitoringu farmakologicky účinných látek a snižování požadavků na vyšetřování masa domácích prasat na přítomnost trichinel.

Zdraví zvířat: Úpravy zahrnují revizi postupu vydávání opatření k tlumení nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, upřesnění kompetencí orgánů veterinární správy a implementaci nových nařízení EU ohledně očkovacích a léčivých přípravků.

Kontrola dovozu, tranzitu a vývozu: Změny se týkají aktualizace kontroly vývozu kontrolovaného zboží do třetích zemí a podpory elektronické certifikace dokumentů pro obchod v rámci EU.

Ostatní: Novela obsahuje úpravy v oblasti atestací úředních veterinárních lékařů, ruší nadbytečné kompetence obecních úřadů vydávat mimořádná veterinární opatření a mění sazebník správních poplatků, aby lépe odpovídal nákladům na provádění veterinárních kontrol a dalších činností.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7806584.htm

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Cíle návrhu:

Navrhovaná právní úprava má za cíl posílit hospodářskou soutěž v České republice a zvýšit efektivitu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při odhalování a trestání protisoutěžních jednání. Úřad bude nově moci zasahovat i na trzích, kde nedochází k narušení soutěže kvůli zakázaným dohodám nebo zneužití dominantního postavení, ale kvůli jejich přirozenému vývoji a podmínkám. Po provedení sektorového šetření a zjištění dlouhodobého narušení soutěže bude moci vydat opatření obecné povahy, která zlepší situaci na trhu. Úprava také zahrnuje zavedení právní jistoty pro fyzické osoby žádající o shovívavost v případě účasti na zakázané dohodě, čímž se podpoří odhalování kartelových dohod. Tento nástroj je nyní dostupný pouze v rámci soft law Úřadu a bude zakotven do zákona, což zvýší motivaci pro podávání žádostí o shovívavost.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7892814.htm

 

LEGISLATIVA EU

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU za měsíc červen.

Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1800 ze dne 20. června 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Vindelnrökt skinka (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1802 ze dne 20. června 2024, kterým se schvaluje unijní změna specifikace produktu pro chráněné označení původu Dehesa de Extremadura
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1807 ze dne 21. června 2024 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Vrbovečka pera (ZTS))

Nové potraviny

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1611 ze dne 6. června 2024, kterým se povoluje uvedení práškové isomaltulózy na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Mezinárodní vztahy

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2104 ze dne 29. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro olivový olej, a zrušuje nařízení Komise (EHS) č. 2568/91 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 29/2012 (Úř. věst. L 284, 1. 11. 2022)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 306/2023 ze dne 8. prosince 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/1375]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 309/2023 ze dne 8. prosince 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/1377]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 312/2023 ze dne 8. prosince 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/1379]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 307/2023 ze dne 8. prosince 2023, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/1383]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 311/2023 ze dne 8. prosince 2023, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/1384]
Rozhodnutí Rady (EU) 2024/1811 ze dne 20. června 2024 o postoji, který je třeba zaujmout jménem Evropské unie v Radě členů Mezinárodní rady pro olivy (IOC), pokud jde o dvě metody analýz a obchodní normu MOV pro olivové oleje a oleje z olivových pokrutin
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 21/2024 ze dne 2. února 2024, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/1548]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 22/2024 ze dne 2. února 2024, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/1552]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 9/2024 ze dne 2. února 2024, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/1561]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 6/2024 ze dne 2. února 2024, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/1564]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 8/2024 ze dne 2. února 2024, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/1565]

Bezpečnost potravin

Nařízení Komise (EU) 2024/1756 ze dne 25. června 2024, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) 2023/915 o maximálních limitech některých kontaminujících látek v potravinách (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2024/1821 ze dne 25. června 2024, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 a příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES pokud jde o železitý mléčný kaseinát přidávaný do potravin a používaný při výrobě potravinových doplňků (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE ČERVNA

Mlékárenský výrobek roku 2024
autor: Českomoravský svaz mlékárenský z.s

21. ročníku soutěže o „Mlékárenský výrobek roku“ se letos zúčastnilo 24 tuzemských výrobců, kteří do hodnocení přihlásili celkem 72 výrobků. Výrobky byly hodnoceny celkem ve 13 soutěžních kategoriích.

Celý článek zde

 

V České republice se daří snižovat spotřebu přípravků na ochranu rostlin. Od roku 2018 klesla o 10,4 procenta
autor: Ministerstvo zemědělství

Čeští zemědělci snížili v letech 2018 až 2023 spotřebu přípravků na ochranu rostlin o 10,4 %. Je to výsledek šetrnějšího přístupu k obhospodařování zemědělské půdy, ale také celoevropského zákazu některých látek. Pokles souvisí i s naplňováním opatření Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v ČR 2018-2022.

Celý článek zde

 

Na podzim se zpřísní podmínky pro dovoz medu do EU
autor: SVS

Státní veterinární správa upozorňuje, že koncem letošního listopadu dojde ke zpřísnění podmínek pro dovoz medu a jiných včelařských produktů (dále jen „medu“) ze zemí mimo Evropskou unii (třetích zemí). Všechen med přicházející do EU bude muset mít nově původ ze zařízení schváleného Evropskou komisí. Důvodem změny pravidel dovozu je časté falšování medu dováženého ze třetích zemí.

Celý článek zde

 

Jak zastavit plýtvání potravinami? Na MENDELU vznikl FOOD WASTE INSTITUT
autor: MENDELU

Stále rostoucí plýtvání potravinami je ekonomický, ekologický i etický problém. O jeho řešení se bude snažit FOOD WASTE INSTITUT, který má sídlo na Mendelově univerzitě v Brně. Univerzita je klíčovým partnerem tohoto unikátního projektu, na jehož činnost přispěl Jihomoravský kraj. FOOD WASTE INSTITUT bude sloužit jako platforma, která propojuje různé zainteresované strany a umožní jim společně pracovat na snižování plýtvání potravinami na všech úrovních potravinového řetězce.

Celý článek zde

 

Více než 100 kg masa neznámého původu v asijské prodejně v Brně
zdroj: SVS

Inspektorky Státní veterinární správy při kontrole jedné z prodejen v asijské tržnici v Brně odhalily více než 100 kg chlazeného a mraženého masa neznámého původu. Část masa byla smyslově změněna. V prodejně navíc panovaly nevhodné hygienické podmínky.

Celý článek zde 

 

Potravinářská inspekce zajistila na vstupu do ČR 1,135 tun chilli papriček s pesticidy
autor: SZPI

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce ve spolupráci s Celním úřadem Praha – Ruzyně nevpustili na trh zásilku chilli papriček, u kterých laboratorní rozbor potvrdil přítomnost reziduí pesticidů v nadlimitním množství. Celková hmotnost zjištěných nevyhovujících šarží potravin představovala 1135 kg.

Celý článek zde 

 

Vláda schválila rozšíření seznamu návykových látek. Od července by na něj měly přibýt další psychoaktivní látky
autor: Ministerstvo zdravotnictví

Od července by měly na seznam zakázaných látek přibýt další psychoaktivní substance odvozené od látek HHC a THCP. Jde o reakci na výměnu produktů s HHC, HHC-O a THCP ze strany obchodníků za ještě nebezpečnější látky, která nastala po březnovém nabytí účinnosti novely nařízení vlády o seznamech návykových látek. Shodla se na tom na dnešním jednání vláda.

Celý článek zde 

 

Nelegální výrobna potravin v tržnici SAPA
autor: SVS

Inspektoři Státní veterinární správy ve spolupráci s Policií ČR odhalili v tržnici SAPA nelegální výrobnu a v ní v nevyhovujících podmínkách bezmála půl tuny potravin živočišného původu. Nebezpečné potraviny budou neškodně zlikvidovány, provozovateli hrozí za vážná porušení legislativy pokuta do výše jednoho milionu korun.

Celý článek zde 

 

Výroční zpráva Státní veterinární správy za rok 2023
autor: SVS

V loňském roce veterinární dozor v České republice nejvíce zaměstnávala likvidace více jak dvou desítek ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže. Díky důsledně uplatňovaným opatřením se podařilo zabránit šíření nákazy v populaci prasat divokých v Libereckém kraji a zejména zavlečení této nákazy do chovů domácích prasat.

Celý článek zde 

 

Upozornění prodejcům a informace pro spotřebitele: označení země původu je u čerstvého ovoce a zeleniny povinné
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce v návaznosti na vrcholící prodej sezónního čerstvého ovoce a zeleniny upozorňuje spotřebitele i prodejce na skutečnost, že u předmětného sortimentu je povinné uvedení země původu a názvu druhu ovoce a zeleniny, příp. u vybraných druhů i třídy jakosti a odrůdy dle zvláštních obchodních norem. Tato informace musí být spotřebiteli dostupná např. prostřednictvím informační cedule.

Celý článek zde 

 

TESTY

Test energetických nápojů 2024
autor: dTest

Výživoví specialisté, psychologové i pedagogové v posledních letech varují před rostoucí oblibou energetických nápojů mezi dětmi. Důvodů ke znepokojení je více než dost. Energetický nápoj si děti mohou koupit stejně snadno jako limonádu, přestože jim může uškodit. K diskuzi chceme přispět testem zaměřeným na jejich složení. Výsledky jsou varující. U řady výrobků stačí dětem k překročení bezpečných dávek kofeinu jediná plechovka.

Celý článek zde

 

Test extra panenských olivových olejů
autor: blesk.cz

Potravinový Sherlock opět oslovil »olivové sommeliéry« z Německa, aby prověřili kvalitu extra panenských olivových olejů prodávaných v českých supermarketech. Polepšili se výrobci oproti loňsku?

Celý článek zde

 

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ

Bezpečné grilování aneb na co si dát během grilování pozor?
autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Školní jídelna v akci: Nebojte se přípravy občerstvení
autor: Bc. Renáta Černá

Školní jídelna je, v ideálním případě, součástí školy, podílí se na jejím denním chodu a většina dětí, učitelů a ostatních pracovníků se těší na závěr výuky, který bude zakončen posezením a obědem v jídelně. Pokud tyto vztahy fungují, je logickým vyústěním, že se po jídelně požaduje i příprava různých občerstvení, svačinek apod. pro případy, kdy do školy přijede návštěva nebo se naplánuje setkání s rodiči, apod.

Celý článek zde

 

Kontroly stravovacích zařízení na území hlavního města Prahy v květnu 2024
autor: HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy, zaměstnanci odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání, provedli v období od 1. 5. – 31. 5. 2024 celkem 199 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 21 finančních sankcí v celkové výši 151 500,- Kč. Ve 4 případech byl vyřešen nedostatek bagatelního charakteru domluvou.

Celý článek zde

 

Turistický ruch v ČR dál roste
zdroj: Innovation

Kromě toho kongresového dál roste v Česku i celý turistický ruch a dosahuje předcovidové úrovně. V prvním čtvrtletí se v českých hotelech, penzionech a kempech ubytovalo 4,1 milionu turistů, meziročně o 9,9 % více, uvedl Český statistický úřad. Podle něj roste turistický ruch v Česku nepřetržitě od druhého čtvrtletí 2021. Rok 2020 výrazně ovlivnila pandemie covidu-19 a s ní související opatření.

Celý článek zde

 

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k vyhlášce o školním stravování
autor: Společnost pro výživu

Společnost pro výživu publikovala stanovisko Ministerstva zdravotnictví k vyhlášce o školním stravování ve Zpravodaji pro školní a dietní stravování – 3/2024.

Celý článek zde

 

Dětská letní rekreace v sezóně 2024
autor: HSHMP

Ke dni 15. 6. 2024 bylo krajským hygienickým stanicím ohlášeno dle § 8 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 1 130 zotavovacích akcí pro děti s celkovým počtem 1 742 běhů. Doposud ohlášených akcí se zúčastní 113 088 dětí.

Celý článek zde

 

Téměř třetina pokrmů, které se uvaří ve školních jídelnách, skončí jako odpad
autor: MENDELU

Podrobný výzkum ve čtyřech školních jídelnách v Praze ukázal, že odpad z talířů žáků a nevydané pokrmy, které zůstávají po skončení výdeje v kuchyni, tvoří dohromady 31 % z hmotnosti uvařených pokrmů. Výzkum se uskutečnil v rámci projektu Prague Food Waste, který se soustředí na měření potravinového odpadu v příspěvkových organizacích a domácnostech v Praze a je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva životního prostředí v rámci programu Prostředí pro život. Spolupracuje na něm organizace Zachraň jídlo, Mendelova univerzita v Brně a výzkumné organizace INESAN a GREEN Solution.

Celý článek zde

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti