Upravit stránku

Nové vyhlášené předpisy

Vyhláška č. 141/2023 Sb., o nikotinových sáčcích bez obsahu tabáku
Vyhláška č. 142/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, ve znění vyhlášky č. 80/2012 Sb.
Vyhláška č. 145/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

Připravovaná legislativa ČR

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele

Cíle návrhu:

Cílem návrhu je odstranit právní nejistotu ohledně provádění procesních úkonů tak, že jediným orgánem oprávněným o přestupcích rozhodovat není Česká obchodní inspekce, ale veškeré příslušné správní orgány.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7678209.htm

 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů

Cíle návrhu:

Vyhláška určuje druh a množství značkovací látky, způsob odběru vzorku minerálního oleje, způsob vedení a uchovávání evidence značkovaných a barvených minerálních olejů, seznam minerálních olejů, které nesmějí být značkovány a barveny, a seznam technologií, pro něž je značkování a barvení minerálních olejů na závadu jejich použití. Nová vyhláška bude implementovat změny v evropské legislativě a nový společný evropský značkovač vybraných minerálních olejů.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7681898.htm

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

Cíle návrhu:

Cílem nové právní úpravy je dosažení stavu, aby uplatňování vnitrostátních právních předpisů o hospodářské soutěži vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž na dohody, rozhodnutí sdružení podniků nebo jednání ve vzájemné shodě, které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy, nevedlo k výsledku jinému, než je výsledek, jehož by vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž dosáhly na základě práva Evropské Unie podle článku 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1/2003. Některé navrhované změny s transpozicí přímo nesouvisejí a jsou odůvodněny dosavadní aplikační praxí. Jedná se zejména o problematiku narovnání, zpřístupnění informací obsažených ve správním spise, utajení identity podatele podnětu, možnosti využití záznamů telekomunikačního provozu a záznamů sledování, společné a nerozdílné odpovědnosti za přestupek více osob, které tvoří jednoho soutěžitele, úpravu přestupků.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7364188.htm

 

LEGISLATIVA EU

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU za měsíc květen.

Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/889 ze dne 25. dubna 2023 o udělení ochrany podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 o názvu „De Voerendaalse Bergen“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/896 ze dne 26. dubna 2023, kterým se schvalují změny Unie ve specifikaci pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení („Monti Lessini“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/906 ze dne 27. dubna 2023, kterým se schvaluje nevýznamná změna specifikace názvu zapsaného v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Queso Casín“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/916 ze dne 28. dubna 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Melocotón de Cieza“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/971 ze dne 10. května 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Cedro di Santa Maria del Cedro“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/978 ze dne 12. května 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Grebbestadostron“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/979 ze dne 15. května 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Nueces de Nerpio“ (CHOP))

Limity reziduí

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/981 ze dne 17. května 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky praziquantel s ohledem na její maximální limit reziduí v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/1029 ze dne 25. května 2023, kterým se mění přílohy III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí fosmetu v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/1042 ze dne 26. května 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí folpetu v některých produktech nebo na jejich povrchu

Mezinárodní vztahy

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1031 ze dne 24. května 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o stanovení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin

Bezpečnost potravin

Nařízení Komise (EU) 2023/915 ze dne 25. dubna 2023 o maximálních limitech některých kontaminujících látek v potravinách a o zrušení nařízení (ES) č. 1881/2006 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/931 ze dne 8. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití tradiční potraviny z nálevu ze třetí země z kávových listů Coffea arabica L. a/ nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner (Text s významem pro EHP)
Doporučení Komise (EU) 2023/965 ze dne 12. května 2023 o metodice sledování příjmu potravinářských přídatných látek a látek určených k aromatizaci potravin
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/1016 ze dne 22. května 2023, kterým se mění rozhodnutí 2002/994/ES o některých ochranných opatřeních, pokud jde o produkty živočišného původu dovážené z Číny (Text s významem pro EHP)

Nové potraviny

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/937 ze dne 10. května 2023, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o zařazení „fosfátu fosfátovaného diškrobu vyrobeného z pšeničného škrobu“ na unijní seznam nových potravin (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/938 ze dne 10. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití nové potraviny, biomasa kvasinek Yarrowia lipolytica (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/943 ze dne 11. května 2023, kterým se povoluje uvedení celobiózy na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/948 ze dne 12. května 2023, kterým se povoluje uvedení na trh sodné soli 6′-sialyllaktózy vyrobené odvozenými kmeny Escherichia coli BL21(DE3) jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/ 2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/949 ze dne 12. května 2023, kterým se povoluje uvádění železného mléčného kaseinátu na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/950 ze dne 12. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití nové potraviny 2'-fukosyllaktosa (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/951 ze dne 12. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o specifikace nového potravinářského proteinového extraktu z ledvin prasat (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/961 ze dne 12. května 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití nové potraviny lakto- N -neotetraóza (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/972 ze dne 10. května 2023, kterým se povoluje uvedení vodného ethanolového extraktu z Labisia pumila na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE KVĚTNA

Hmyz v potravinách. Jak je to možné?
autor: SZPI

V poslední době se setkáváme s šířením celé řady zavádějících informací na téma hmyzu a jeho „tajného“ přidávání do běžných potravin, což údajně může vést i k ohrožení zdraví spotřebitele. Pravdou je, že určité druhy hmyzu jsou na trhu zcela legálně, protože Evropská komise nedávno schválila několik nařízení povolujících jejich uvádění na trh jako nové potraviny. SZPI v tuto chvíli nemá žádné konkrétní informace o tom, že by byl hmyz do potravin přidáván nelegálně tak, aby o tom spotřebitel nevěděl a aby jeho konzumace představovala jakékoliv riziko pro lidské zdraví.

Celý článek zde​​​​​​​

 

SZPI doplňuje průběžné výsledky kontrol obilovin a obilných mlýnských výrobků
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce se již několik týdnů prioritně zaměřuje na bezpečnost obilovin a obilných mlýnských výrobků původem zejména z Ukrajiny. V příloze níže zveřejňujeme podrobnější výsledky těchto kontrol.

Celý článek zde

 

Jarní kolo Sbírky potravin vyneslo rekordních 495 tun zboží pro potřebné
autor: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Rekordní výsledek má za sebou letošní jarní kolo celorepublikové Sbírky potravin, když v úterý 2. května skončila možnost darování v on-line obchodech Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco.cz. Dohromady se tak včetně sobotní akce 22. dubna podařilo vybrat 445 tun potravin a 50 tun drogistického zboží.

Celý článek zde

 

SVS stahuje z trhu zásilky drůbežího masa z Ukrajiny a Brazílie kvůli salmonelám
autor: SVS

Státní veterinární správa v rámci mimořádné kontrolní akce zaměřené na zásilky drůbežího masa a vajec ze zemí mimo Evropskou unii (tzv. třetích zemí) provedla dosud více než 20 kontrol, během nichž odebrala přes čtyři desítky vzorků drůbežích produktů. Z 25 dosud vyšetřených vzorků byly dva pozitivní. V současné době probíhá stahování jedné zásilky drůbežího masa původem z Ukrajiny a jedné z Brazílie.

Celý článek zde

 

Kratom – zázračná bylina, nebo nebezpečná droga?
autor: Společnost pro výživu

Přehledová práce byla publikována Společností pro výživu v časopise Výživa a potraviny 2/2023.

Celý článek zde

 

Kontroly Potravinářské inspekce v r. 2022: téměř 49 tisíc kontrolních vstupů, uloženy pokuty za téměř 110 milionů
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce uskutečnila v roce 2022 celkem 48 809 vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a internetových obchodů.

Celý článek zde

 

SVS stahuje dvě zásilky drůbežího z Brazílie kvůli salmonelám
autor: SVS

Státní veterinární správa nařídila stáhnout z trhu dvě zásilky drůbežího masa původem z Brazílie kvůli obsahu salmonel, jednu ve Středočeském kraji, druhou v Kraji Vysočina. V současné době probíhá stahování obou zásilek z trhu.

Celý článek zde

 

EFSA spouští mezinárodní osvětovou kampaň s názvem „EU si vybírá bezpečné potraviny“
autor: KM EFSA

Dne 16. května 2023 spustil po úspěšných dvou předchozích ročnících Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spolu s partnery v 16 členských státech EU již třetí ročník kampaně #EUChooseSafeFood. Cílem kampaně je připomínat, že při výběru potravin je důležité myslet i na to, zda suroviny, ze kterých jídlo připravujeme, jsou čerstvé a neobsahují nežádoucí látky.

Celý článek zde

 

Stanovení nebezpečného výrobku: jednorázová elektronická cigareta zn. ELF BAR 1500 Disposable Pod Watermelon 4,8 ml, 20 mg/ml (2 %) nicotine
autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Stanovení nebezpečného výrobku: jednorázová elektronická cigareta zn. ELF BAR 2000 Disposable Pod Sour Apple 6,5 ml, 20 mg/ml (2%) nicotine
zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Cizinec na jihu Čech vezl do Rakouska potraviny neznámého původu a týrané ryby
autor: SVS

Veterinární inspektoři z Jihočeského kraje spolu s pracovníky tamního Celního úřadu odhalili při společné kontrole v Kaplici dodávku přepravující ve zcela nevhodných podmínkách živé a mrtvé ryby, další živé vodní živočichy a potraviny živočišného původu. Podle vyjádření řidiče dodávky (cizího státního příslušníka) směřovala zásilka do Rakouska. Většinu produktů vezl z pražské tržnice SAPA vozidlem, které nebylo vybaveno chladícím zařízením.

Celý článek zde​​​​​​​

 

Šetření pěti základních potravin neukázalo selhávání hospodářské soutěže
autor: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže provedl v posledních třech měsících šetření v oblasti základních zemědělských produktů a potravin, a to v celé délce dodavatelského řetězce, tedy od zemědělské výroby přes zpracovatele až po maloobchodní prodej.

Celý článek zde

 

Upozornění na závadný výrobek – Beskydské sýrové nitě
autor: SZÚ

Na základě informací Státní veterinární správy a MZ ČR vydaly Krajské hygienické stanice varování, že ve výrobku Beskydské sýrové nitě (datum výroby 19. 5. 2023, datum spotřeby: 26. 5. 2023, šarže: CZ 81850271) byla nalezena patogenní bakterie Listeria monocytogenes.

Celý článek zde

 

TESTY

Test sterilovaných okurek 2023
autor: Spotřebitelská organizace dTest

Načasování testu sterilovaných okurek přineslo jednu nemilou náhodu. Sotva jsme sklenice odevzdali do laboratoře, začaly prosakovat zprávy o potížích s výrobou okurek Znojmia. Ty v našem výběru samozřejmě nesměly chybět, a tak doufáme, že pro ně výsledek našeho zkoumání nebude závěrečným vysvědčením. A kdyby byl, nevedly si špatně.

Celý článek zde​​​​​​​

 

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ

Při kontrolách hygienických požadavků ve školách a školských zařízeních v Praze v prvním letošním čtvrtletí zjištěna pochybení v 5,3 % případů
autor: HSHMP

Hygienická stanice hlavního města Prahy provedla v období prvního čtvrtletí letošního roku 303 kontrol se zaměřením na plnění hygienických požadavků ve školách a školských zařízeních. Kontroly probíhaly v rámci výkonu státního zdravotního dozoru. Z celkového počtu kontrol se pochybení projevilo u 16 kontrol, což činí 5,3 %.

Celý článek zde

 

Pražská hygienická stanice letos sleduje obsah olova v pitné vodě vybraných škol
autor: HSHMP

Na základě celostátního úkolu zadaného hlavní hygieničkou České republiky se letos Hygienická stanice hlavního města Prahy v rámci státního zdravotního dozoru soustředí na sledování obsahu olova v pitné vodě vybraných pražských škol. V současné době probíhá po celé Praze vytipování objektů a odběrových míst. Odběry vody budou probíhat od září do prosince 2023. Cílem je minimalizace expozice dětí olovu.

Celý článek zde

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti