Upravit stránku

LEGISLATIVA ČR

Nové vyhlášené předpisy:

Sdělení Ministerstva financí č. 9/2024 Sb. o vydání výměru MF č. 01/2024, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2024
Vyhláška č. 13/2024 Sb., o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy

Nové účinné předpisy:

Vyhláška č. 312/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny
Vyhláška č. 347/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 82/2019 Sb., o tabákových nálepkách
Vyhláška č. 371/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Připravovaná legislativa ČR

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, a další související zákony

Cíle návrhu:

Navrhovaný zákon podporuje cirkulární ekonomiku a snižuje odpad. Plánuje zavedení zálohového systému pro plastové a kovové nápojové lahve do roku 2029, s cílem recyklovat alespoň 90 % těchto obalů. Cílem je také zajistit, aby plasty obsažené v nápojových lahvích dosáhly alespoň 25 % recyklovaných materiálů do roku 2025 a 30 % do roku 2030. Zákon má dále minimalizovat littering a podporovat třídění odpadů, zlepšit recyklaci a zamezit kontaminaci materiálů. Tento návrh má za cíl plnit stanovené evropské směrnice týkající se sběru a recyklace obalů, s možností výjimky ze zavedení zálohového systému při dosažení vysoké míry zpětného odběru nápojových obalů. Novela také upravuje situaci týkající se reklamních letáků v tříděném odpadu, aby odpovídala principu rozšířené odpovědnosti výrobce.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7807902.htm

 

LEGISLATIVA EU

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU za měsíc leden.

Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/218 ze dne 3. ledna 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cabrito de Extremadura (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/219 ze dne 3. ledna 2024 o udělení ochrany podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 o názvu Terre Abruzzesi / Terre d'Abruzzo (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/253 ze dne 9. ledna 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Limburgse vlaai (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/326 ze dne 11. ledna 2024, kterým se schvaluje změna Unie ve specifikaci produktu pro chráněné zeměpisné označení (Ser koryciński swojski)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/213 ze dne 3. ledna 2024 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Safranbolu Safranı (CHOP)]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/356 ze dne 15. ledna 2024 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Bœuf traditionalnel de race Normande (ZTS))

Limity reziduí

Nařízení Komise (EU) 2024/246 ze dne 16. ledna 2024, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o Pythium oligandrum kmen M1, Trichoderma atroviride kmen AGR2 a Trichoderma atroviride kmen AT10 (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2024/341 ze dne 22. ledna 2024, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro diethofenkarb, fenoxykarb, flutriafol a pencycuron v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2024/342 ze dne 22. ledna 2024, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí cyflumetofenu, oxathiapiprolinu a pyraklostrobinu v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2024/376 ze dne 24. ledna 2024, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí indoxakarbu v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2024/398 ze dne 29. ledna 2024, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí haloxyfopu v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Mezinárodní vztahy

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/197 ze dne 19. října 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1272/2008, pokud jde o harmonizovanou klasifikaci a označování některých látek (Text s významem pro EHP)
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 3/2021 ze dne 5. února 2021, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2024/25]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 18/2021 ze dne 5. února 2021, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/27]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 17/2021 ze dne 5. února 2021, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/31]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 24/2021 ze dne 5. února 2021, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/32]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 22/2021 ze dne 5. února 2021, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/33]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 23/2021 ze dne 5. února 2021, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/85]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 16/2021 ze dne 5. února 2021, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/88]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 101/2021 ze dne 19. března 2021, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/95]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 105/2021 ze dne 19. března 2021, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/96]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 104/2021 ze dne 19. března 2021, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/98]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 98/2021 ze dne 19. března 2021, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/99]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 103/2021 ze dne 19. března 2021, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/100]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 100/2021 ze dne 19. března 2021, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/127]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 134/2021 ze dne 23. dubna 2021, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/131]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 131/2021 ze dne 23. dubna 2021, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2024/152]
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/408 ze dne 24. ledna 2024, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o stanovení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin

Bezpečnost potravin

Nařízení Komise (EU) 2024/234 ze dne 15. ledna 2024, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých látek určených k aromatizaci ze seznamu Unie (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2024/238 ze dne 15. ledna 2024, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zavedení omezení používání některých látek určených k aromatizaci (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2024/248 ze dne 16. ledna 2024, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES, pokud jde o hydroxid adipát tartrát železitý používaný při výrobě doplňků stravy (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/256 ze dne 17. ledna 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1158 o podmínkách dovozu potravin a krmiv pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2024/374 ze dne 24. ledna 2024, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o název kategorií potravin alkoholických nápojů a používání několika přídatných látek v některých alkoholických nápojích (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/389 ze dne 26. ledna 2024, kterým se obnovuje povolení k uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejku Ms8, Rf3 a Ms8 × Rf3, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení (ES) č. 1829 /2003 Evropského parlamentu a Rady (oznámeno pod dokumentem C(2024) 432) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/391 ze dne 26. ledna 2024, kterým se povoluje uvedení na trh produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × MON 89034 × 5307 × GA21 a třicet podkombinací, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, podle k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (oznámeno pod dokumentem K(2024) 434) (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE LEDNA

Do ČR se po bezmála osmi měsících vrátila ptačí chřipka, nové ohnisko je na jihu Čech
autor: SVS

V České republice bylo po téměř osmi měsících potvrzeno nové ohnisko ptačí chřipky. Nachází se v malochovu drůbeže v Horních Slověnicích na Českobudějovicku. Výskyt nákazy v chovu potvrdilo vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha.

Celý článek zde

 

Závad při prodeji vánočních kaprů opět meziročně ubylo
autor: SVS

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) zkontrolovali před uplynulými vánočními svátky více než 670 prodejců kaprů v ulicích. Nějakou závadu zjistili pouze u 1,6 procenta z nich. Meziročně tak došlo opět ke zlepšení a snížení počtu závad. Mezi nejčastější porušení zákona patřily prohřešky proti hygieně, druhou nejčastější závadou byla porušení zásad welfare a také nenahlášení prodejního místa SVS. Prodejci ryb v ČR před uplynulými Vánoci nahlásili bezmála 3000 prodejních míst.

Celý článek zde

 

V Jihomoravském kraji zkontrolovala SVS více než stovku prodejců vánočních kaprů, v Brně prodejce napadl inspektorky
autor: SVS

Inspektoři Státní veterinární správy v Jihomoravském kraji uskutečnili v závěru loňského roku 116 kontrol prodejců vánočních kaprů. Zjištěním nějaké závady skončily čtyři kontroly (3,45 % provedených kontrol). Nejzávažnějším problém zjistili u prodejce v centru Brna. Ten nejenže se snažil prodávat zákazníkům maso uhynulých kaprů, navíc fyzicky napadl kontrolující veterinární inspektorky.

Celý článek zde

 

Zhodnocení třetího roku systému kvality Q CZ pro konzumní brambory
autor: ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ukončil třetí rok certifikace konzumních brambor a jejich produktů v režimu kvality Q CZ. Ve třetím roce čtyřletého certifikačního cyklu bylo vydáno celkem 17 certifikátů a celkový počet platných certifikátů se tak navýšil na celkových 165. V roce 2024 bude certifikační cyklus pokračovat dozorovými inspekcemi a současně se mohou do 30. dubna přihlásit noví žadatelé.

Celý článek zde

 

Vietnamská sekaná obsahovala listerie
autor: SVS

Státní veterinární správa upozorňuje spotřebitele na vietnamskou sekanou (Chá Chien), v níž byla zjištěna bakterie Listeria monocytogenes. Celá problematická šarže masného produktu od výrobce z Rakovnicka o hmotnosti 40 kg se již prodala. Spotřebitelé, kteří by výrobek, jehož datum minimální trvanlivosti končí o následujícím víkendu, měli doma, by jej rozhodně neměli konzumovat. Mohou jej vrátit v místě prodeje.

Celý článek zde

 

Potravinářská inspekce zjistila na trhu římský kmín s koktejlem jedenácti pesticidních látek
autor: SZPI

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce zjistili v rámci pravidelného monitoringu cizorodých látek v potravinách nevyhovující šarži římského kmínu, laboratorní rozbor zde potvrdil přítomnost jedenácti pesticidních látek v nadlimitním množství.

Celý článek zde

 

Varování pro spotřebitele: dvě šarže drůbežího masa ze zahraničí se salmonelou v tržní síti
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje spotřebitele před dvěma šaržemi nebezpečných potravin v tržní síti.

Celý článek zde 

 

Vyhlášení nebezpečného výroku: Jednorázové elektronické cigarety zn. AROMA KING MARS 9000 puffs
autor: KHS Olomouckého kraje 
Kontroly opakovaně potvrzují vysokou kvalitu potravin oceněných značkami KLASA a Regionální potravina
autor: SZPI

Potravinářská inspekce pravidelně uskutečňuje kontrolní akce se zaměřením na potraviny oceněné značkami KLASA a Regionální potravina. Výsledky za rok 2023 potvrdily, obdobně jako v minulých letech, jejich velmi vysokou jakost a bezpečnost. Z hlediska zjištění SZPI se jedná o jednu z nejméně problematických kategorií potravin. U ostatních kategorií potravin inspektoři zjišťují až řádově vyšší podíly nevyhovujících vzorků.

Celý článek zde 

 

Tuna mražených potravin skončila ve spalovně
autor: Celní správa ČR, Celní úřad pro Pardubický kraj

Přímý dohled nad likvidací potravin zajišťovali pardubičtí celníci. Ve středu byla do spalovny nebezpečného odpadu v Košumberku přivezena tuna mražených výrobků. Společnost nakupující zboží v Anglii nechala na vlastní žádost zlikvidovat mořské plody, ryby, slaninu, šunku i klobásy za 250 tisíc korun. Nevhodné přepravní podmínky, během nichž nebyl dopravcem dodržen stanovený teplotní limit v chladírenském voze, potraviny znehodnotily.

Celý článek zde 

 

SZPI: Označování vína podle platných právních předpisů
autor: SZPI

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zveřejnila aktualizovaný přehled právních předpisů v oblasti označování vína.

Celý článek zde 

 

Regulace prodeje energetických nápojů pro děti a mladistvé v ČR
autor: Společnost pro výživu

Na webových stránkách Společnosti pro výživu je zveřejněno video z jednání Poslanecké sněmovny k regulaci prodeje energetických nápojů pro děti a mladistvé v České republice.

Celý článek zde 

 

Potravinové banky v roce 2023 dokázaly uspokojit nárůst poptávky po potravinové pomoci
autor: Česká federace potravinových bank

Potravinové banky shromáždily v roce 2023 celkem 13 200 tun potravin a pomohly více než 400 tisícům lidí v nouzi. Jedná se o meziroční navýšení počtu podpořených lidí o 30 procent. Systém potravinové pomoci se tak stává nezastupitelným prostředkem pomoci lidem v nouzi.

Celý článek zde 

 

TESTY

dTest: Test zrnkové kávy 2024
autor: dTest

Seriál kávových testů z posledních let se dočkal dalšího pokračování. Po instantní, bezkofeinové a kapslové kávě se tentokrát podává zrnková. Konkrétně jsme se do obchodů vydali nakupovat zrnkovou kávu určenou na přípravu espressa. Jako obvykle nás zajímaly žádoucí i nežádoucí látky a lahodnost nápoje. Tentokrát jsme jej nechali připravit dvěma způsoby. Díky tomu se potvrdilo, že na chuť některých káv má vliv i typ kávovaru.

Celý článek zde

 

Velký test nealkoholických piv
zdroj: blesk.cz

Po skleničce nealko piva můžete bez obav sednout za volant. Všechny testované drinky se vejdou do legislativou stanoveného limitu. Nicméně s čistou nulou bylo pouze jedno z dvanácti.

Celý článek zde

 

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ

Lyžařské areály v ČR jsou plně připravené na jarní prázdniny, s cenami nižšími než v zahraničí
zdroj: tojesenzace.cz

Prakticky všechna horská střediska v ČR fungují, v provozu je v nich přes většina dopravních zařízení a sjezdových tratí, tedy přibližně 360 lanovek/vleků a 300 km sjezdovek. Zejména rodiny s dětmi mohou na tuzemských horách strávit aktivní a příjemné jarní prázdniny v českém jazykovém prostředí, bez dlouhé a děti zatěžující cesty, a to za ceny nižší než za hranicemi.

Celý článek zde

 

Kontroly krajských hygienických stanic odhalily skryté alergeny v nabízených pokrmech
autor: Ministerstvo zdravotnictví, HSHMP

Ministerstvo zdravotnictví informovalo o výsledcích loňské, tematicky zaměřené kontroly krajských hygienických stanic v provozovnách stravovacích služeb zaměřené na ověření uvádění informací o látkách nebo produktech způsobujících alergii nebo nesnášenlivost u nabízených pokrmů a prověření dodržování zásad správné výrobní a hygienické praxe. Kontrolní akce se účastnila také Hygienická stanice hlavního města Prahy. Kontroly probíhaly v období od 20. 4. do 31. 10. 2023.

Celý článek zde

 

NutriScore změnilo výpočet. Mléko si pohoršilo, nejzdravější je teď voda
autor: Jan Drahorád

Výpočet hodnoty NutriScore, což je systém evropského značení nápojů a potravin podle výživové hodnoty od písmene A do E, se od ledna zpřísnil. Změny se dotkly až 40 procent výrobků, většina z nich si pohoršila.

Celý článek zde

 

Pražští hygienici v roce 2023 zintenzivnili kontroly provozoven stravovacích služeb: více než dvojnásobně
autor: HSHMP

Na kontroly provozoven poskytujících stravovací služby v metropoli se Hygienická stanice hlavního města Prahy v roce 2023 zaměřila ve zvýšené míře. Jedná se o provozovny typu restaurace, stánky, bufety, cukrárny, zaměstnanecké jídelny nebo stravovací provozy v zařízeních sociálních služeb. Stále se ukazuje, jak je státní zdravotní dozor prováděný orgány ochrany veřejného zdraví v podnicích stravovacích služeb potřebný: jedině tak je možné přispívat k eliminaci možných zdravotních problémů pro konzumující veřejnost.

Celý článek zde

 

Mýty a fakta o perlivé vodě
autor: www.viscojis.cz

Perlivá (sycená) voda je voda, která je nasycená bublinkami oxidu uhličitého (CO2). Některé vody tento plyn obsahují přirozeně (minerální vody) a do jiných je uměle přidáván. Proč se nápoje tímto plynem záměrně sytí? Přidáním oxidu uhličitého do nápoje se pomocí bublinek prokrví sliznice dutiny ústní, což navodí příjemné brnění v ústech. Tím se zlepší senzorická hodnota nápoje, ale zároveň se nezvýší jeho kalorická hodnota. Přidáním bublinek do nápoje je možné maskovat i nežádoucí (nepříjemné) pachutě vody.

Celý článek zde

 

Pracujeme na tom, aby děti ve školách jedly lépe. V únoru představíme metodiku stravování
autor: Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek na pravidelném jednání meziresortní pracovní skupiny pro institucionální stravování představilo probíhající aktivity pro zkvalitnění stravy a nutriční péče pro pacienty v nemocnicích. S cílem podpořit nemocnice v nákupu kvalitních potravin aktuálně připravuje praktického průvodce nákupů v dynamickém nákupním systému (DNS), který je doporučován pro zjednodušení nákupních procesů a také umožňuje úspory v rozpočtech nemocnic a dalších zařízení. Plánují se i semináře pro výměnu zkušeností expertů nemocničních stravovacích provozů.

Celý článek zde

 

Kontroly v zařízeních školního stravování a ostatních stravovacích zařízeních pro děti v roce 2023
autor: Ing. Anna Füleová

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) provedla v loňském roce 376 kontrol se zaměřením na plnění hygienických požadavků v zařízeních školního stravování a ostatních stravovacích zařízeních pro děti. Kontroly se konaly v rámci výkonu státního zdravotního dozoru odboru hygieny dětí a mladistvých HSHMP.

Celý článek zde

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti