Upravit stránku

Nové vyhlášené předpisy

Vyhláška č. 47/2023 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
Nařízení vlády č. 53/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství

Nové účinné předpisy:

Vyhláška č. 13/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Připravovaná legislativa ČR

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

Cíle návrhu:

Návrh zejména stanoví nové druhy hospodářských zvířat, která lze chovat v ekologickém zemědělství, a to jelenovité, živočichy pocházející z akvakultury a hmyz určený k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny, vypouští pravidla chovu králíků v ekologickém zemědělství, upravuje pravidla chovu hmyzu určeného k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny, a zrušuje přílohu č. 1, která upravuje vzor žádosti o registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7576889.htm

 

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Cíle návrhu:

Cílem návrhu je zavedení zákazu prodeje nikotinových sáčků osobám mladším 18 let včetně úpravy prodeje tohoto výrobku způsobem obdobným způsobu, jakým jsou řešeny tabákové výrobky, elektronické cigarety a bylinné výrobky určené ke kouření, a s využitím stávajících kontrolních orgánů a zaužívané správní praxe. Důvodem užití zákona o ochraně zdraví je komplex systémových opatření zaměřených na ochranu zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek ve smyslu snížení jejich nabídky a poptávky či snížení rizik souvisejících s jejich užíváním.

https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/7457766.htm

 

LEGISLATIVA EU

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU za měsíc únor.

Chráněná označení původu a chráněná zeměpisná označení

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/213 ze dne 26. ledna 2023, kterým se schvalují nemenší změny specifikace produktu pro název zapsaný do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Pa de Pagès Català“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/214 ze dne 26. ledna 2023, kterým se schvalují nemenší změny specifikace produktu pro název zapsaný do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Hofer Rindfleischwurst“ (CHZO))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/247 ze dne 1. února 2023, kterým se schvalují nepodstatné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Estepa“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/316 ze dne 6. února 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Goranski medun“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/317 ze dne 6. února 2023, kterým se schvalují nepodstatné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Colline di Romagna“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/318 ze dne 6. února 2023, kterým se schvaluje unijní změna specifikace pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení („Almansa“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/335 ze dne 1. února 2023, kterým se schvalují nepodstatné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Robiola di Roccaverano“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/336 ze dne 8. února 2023, kterým se schvalují změny specifikace pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení („Montefalco“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/337 ze dne 8. února 2023 o udělení ochrany podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu „Terras do Navia“ (CHZO)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/342 ze dne 9. února 2023, kterým se schvalují nepodstatné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/371 ze dne 13. února 2023, kterým se schvalují změny specifikace pro chráněné označení původu nebo chráněné zeměpisné označení („Pannon“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/382 ze dne 14. února 2023, kterým se schvalují nepodstatné změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Pane Toscano“ (CHOP))
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/399 ze dne 15. února 2023 o udělení ochrany podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 o názvu „Corrèze“ (CHOP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/400 ze dne 16. února 2023, kterým se schvaluje úprava tradičního výrazu v odvětví vína v souladu s čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ('Vin de paille')

Limity reziduí

Nařízení Komise (EU) 2023/334 ze dne 2. února 2023, kterým se mění přílohy II a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro klothianidin a thiamethoxam v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise (EU) 2023/377 ze dne 15. února 2023, kterým se mění přílohy II, III, IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benzalkoniumchlorid (BAC), chlorprofam, didecyldimethylamoniumchlorid (DDAC), flutriafol, metazachlor, nikotin, profenofos, quizalofop-P, křemičitan sodno-hlinitý, thiabendazol a triadimenol v některých výrobcích nebo na nich (Text s významem pro EHP)

Mezinárodní vztahy

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 4 a 5/2020 ze dne 7. února 2020, kterým se mění příloha I (Veterinární a fytosanitární záležitosti) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/282, 283]
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 8/2020 ze dne 7. února 2020, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2023/286]

Nové potraviny

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2023/267 ze dne 8. února 2023, kterým se povoluje uvedení na trh sušených skořápkových plodů Canarium ovatum Engl. jako tradiční potraviny ze třetí země a o změně prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Bezpečnost potravin

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2023/248 ze dne 1. února 2023, o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/383 ze dne 16. února 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 2870/2000, kterým se stanoví referenční metody Společenství pro analýzu lihovin, a zrušuje nařízení (EHS) č. 2009/92, kterým se stanoví metody Společenství pro analýzu ethyl alkoholu zemědělského původu při přípravě lihovin, aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojů na bázi vína a aromatizovaných koktejlů z vinných produktů
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/415 ze dne 22. února 2023, kterým se obnovuje povolení k uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení (ES) č. 1829/2003 Evropského parlamentu a Rady (oznámeno pod dokumentem K(2023) 1126) (Text s významem pro EHP)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/416 ze dne 22. února 2023, kterým se povoluje uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejku MON 94100 (MON-941ØØ-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení (ES) č. 1829/ 2003 Evropského parlamentu a Rady (oznámeno pod dokumentem K(2023) 1135) (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED ZAJÍMAVOSTÍ Z MĚSÍCE ÚNORA

Zhodnocení druhého roku systému kvality Q CZ pro konzumní brambory
autor: ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zajišťuje certifikaci konzumních brambor a jejich produktů v režimu kvality Q CZ. Certifikace poskytuje spotřebiteli záruku vysoké kvality nebo možnost dohledat historii produktu od uvedení na trh přes zpracovatele až k pěstiteli. Ve druhém roce čtyřletého certifikačního cyklu bylo vydáno celkem 29 certifikátů.

Celý článek zde

 

Potravinové banky v roce 2022 opět navýšily svůj obrat. Poptávka po potravinové pomoci stále stoupá
autor: Česká federace potravinových bank

V České republice aktuálně funguje 15 potravinových bank a centrální logistické centrum. V loňském roce opět navýšily svůj obrat oproti předchozímu roku. Potřeba potravinové pomoci v České republice opět stoupla o 30 %. Potravinové banky dodávají potraviny už do 1368 organizací, které je pak předávají lidem v nouzi.

Celý článek zde

 

Mimořádná kontrolní akce „Alkohol, drogy a mládež 2022“ opět prokázala prodej alkoholu mladistvým
autor: ČOI

Česká obchodní inspekce vyhodnotila mimořádnou kontrolní akci „Alkohol, drogy a mládež 2022“. Ve spolupráci s některými orgány státní správy a samosprávy provedla celkem 134 kontrol a porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zjistila ve 38 případech. Ve 30 případech byl mladistvým podán nebo prodán alkohol.

Celý článek zde

 

Komise pro výživu kojenců a malých dětí zřízená ministrem zdravotnictví dnes zahájila činnost
autor: Ministerstvo zdravotnictví

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zřídil za účelem zvyšování úrovně podpory kojení a zajištění bezpečného používání komerční mléčné výživy Komisi pro výživu kojenců a malých dětí.

Celý článek zde

 

Celkový příjem mědi nepředstavuje zdravotní riziko
autor: KM EFSA

Měď je základní mikroživinou pro všechny živé organismy včetně člověka. Příliš mnoho nebo příliš málo mědi ve stravě může vést k zdravotním problémům. Měď je přirozeně přítomna v mnoha potravinách a do potravinového řetězce se dostává také v důsledku použití v organických i konvenčních pesticidech, krmivech a potravinářských přídatných látkách i jako živina v obohacených potravinách a potravinových doplňcích.

Celý článek zde

 

EFSA: Množství reziduí veterinárních léčiv v potravinách nadále klesá
autor: KM EFSA

Z nejnovějších údajů vyplývá, že množství reziduí veterinárních léčiv a dalších látek nalezených ve zvířatech a potravinách živočišného původu v Evropské unii nadále klesají, zároveň se zvyšuje úroveň dodržování předpisů.

Celý článek zde

TESTY

Test tradičního pomazánkového 2023
autor: dTest

Přejmenovalo se už před více než osmi lety, přesto pro řadu spotřebitelů stále zůstává pomazánkovým máslem. Dnes se této československé specialitě správně říká tradiční pomazánkové a pod tímto poněkud nedokončeným názvem jej najdete i v chladicích pultech. V laboratoři jsme nechali zkontrolovat, zda si pod novou tváří dokázalo zachovat svou dřívější kvalitu. Můžeme prozradit, že jeden z výrobků nedopadl dobře.

Celý článek zde

 

NOVINKY Z OBLASTI STRAVOVÁNÍ

Problematika skladování potravin
autor: MUDr. Eva Lysá

Jaké jsou největší nešvary při skladování potravin ve stravovacích provozech? Co pracovníci Krajských hygienických stanic nejčastěji řeší při návštěvách jídelen? Na následujících řádcích se dočtete spoustu konkrétních poznatků z kontrol.

Celý článek zde

 

Nové povinnosti při oznamování slev dle novely zákona o ochraně spotřebitele
autor: peytonlegal.cz

Dne 6. 1. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon zejména transponuje dvě směrnice EU, a to směrnici Evropského parlamentu a Rady 2019/770 a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2019/2161 a obsahuje řadu významných změn v oblasti spotřebitelského práva.

Celý článek zde

 

Co nového v legislativě v roce 2023
autor: Ing. Pavel Ludvík

V lednu se opět změnila řada právních předpisů a některé z nich se přímo dotýkají školních jídelen. Víte, co je v nich nového? Vyznáte se ve všech novinkách a změnách? Jestli ne, seznamte se s jejich přehledem a buďte na ně dobře připraveni.

Celý článek zde

 

V pražských provozovnách stravovacích služeb v lednu nalezeno 28 závažnějších pochybení
autor: HSHMP

Při kontrolách provozoven poskytujících stravovací služby v lednu 2023 odborní zaměstnanci Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) uložili za závažnější pochybení 28 finančních sankcí v celkové částce 166 000,- Kč. HSHMP v lednu provedla 167 kontrol.

Celý článek zde

 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti